In de discussie rond de verdere ontwikkeling van Noord-Nederland zijn soms expliciet soms impliciet twee visies aan de orde: groeien op eigen kracht of groeien als overloopgebied of satelliet van de Randstad.

De Vijfde Nota legt de nadruk op ruimtelijke diversiteit: verschillen tussen stad en land moeten worden geaccentueerd, en uiteenlopende stedelijke milieus en landschappen moeten hun eigen karakter kunnen behouden en versterken. Voor het landelijk gebied betekent dit behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van het landschap, terwijl de verstedelijking geconcentreerd plaats dient te vinden. Zo beschouwd legt de Vijfde Nota het accent op een ontwikkeling op eigen kracht.

Het kabinetsstandpunt rond de aanleg van een Zuiderzeelijn heeft een evenwichtiger ruimtelijke en sociaal-economische situatie in Nederland ten doel. Het project beoogt een positieve impuls voor de regionale economie en een sterkere groei van het inwoneraantal van het Noorden. Kiezen voor aanleg van de zweeftrein beteken…