Meer woonmogelijkheden in het buitengebied? In landschappelijke omgevingen buiten de bebouwde kom? Anneke Haarsma, PvdA-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening in Drenthe is er niet a priori tegen.

Meer woonmogelijkheden in het buitengebied? In landschappelijke omgevingen buiten de bebouwde kom? Anneke Haarsma, PvdA-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening in Drenthe is er niet a priori tegen. Mits aan stringente voorwaarden wordt voldaan op het gebied van kwaliteit én vooral ook architectonische creativiteit. ‘Ook Drenthe heeft voorbeelden waar je niet blij mee bent. En van de Nationale Parken en het Nationale Landschap Drentsche Aa blijven we natuurlijk af’.
Aan de andere kant: de Drentse dorpen en gemeenten hoeven ook niet allemaal en helemaal op slot. Haarsma: ‘In ons beleid is ruimte voor zorgvuldig afgewogen woningbouw of bedrijfsvestigingen, ook buiten dorpskernen. Het project Landschappelijk Bouwen Elp is daar een goed voorbeeld van. Hierin werken we samen met gemeente en dorpsbelangen om ruimte te vinden voor een dorpse ontwikkeling met respect voor de “groene contouren” rond het dorp.’
De Nota Ruimte van het kabinet stelt gemeenten en provincies in staat om zelf besluiten te nemen over woningbouw en bedrijvenvestiging. Een prima zaak, volgens Anneke Haarsma. De nota sluit goed aan bij het moderne streven naar integrale gebiedsontwikkeling door overheden die, rekening houdend met alle belangen, samen met vele partijen de ruimtelijke ordening ter hand nemen. De gedeputeerde vindt wel dat het rijk met de verantwoordelijkheden ook meer rijksgelden naar de regio zou moeten overhevelen.
Haarsma onderschrijft intussen volledig de stelling van haar partijleider Wouter Bos en PvdA-Kamerleden dat bouwen in het buitengebied mogelijk moet zijn, als het gaat om betaalbare huizen voor starters, jonge gezinnen en ouderen uit de eigen streek. Tegen bouwen ‘in het groen’ op louter economische gronden, verzet ze zich, al zijn economie en toerisme óók van belang. Neem de Kolonie Frederiksoord van de voormalige Maatschappij voor Weldadigheid. De provincie werkt nauw samen met de gemeente, de Maatschappij en andere partijen om het gebied nieuwe impulsen te geven. De sfeer, zegt Haarsma, wordt zo veel mogelijk behouden, maar dat betekent niet dat de vroegere koloniewoningen niet in aangepaste stijl opgeknapt kunnen worden.