Het is ruim een jaar geleden dat de nota Op en Top Assen verscheen. Daarin wordt gepleit voor een aantrekkelijk stedelijk landschap met een gevarieerd stadssilhouet. Het is de bedoeling van de gemeente om via hogere gebouwen architectonische accenten aan de stad te geven. De stad zelf, maar ook de entree van wijken, winkelcentra en andere plaatsen moeten daardoor beter zichtbaar en herkenbaar worden. Een van de projecten die Assen in beeld moeten brengen, is de in aanbouw zijnde politietoren aan de Balkenweg, langs de A28. Ooit profileerde Assen zich als ‘Stad in het Groen’, maar zo’n slogan past niet meer in de marketingstrategie van moderne stadsbestuurders. Assen via de A28 voorbijrijden zonder dat je de stad hebt gezien is volgens de huidige inzichten ongewenst.

Erfgoedkwartier

Maar er zijn meer projecten waaraan in Assen wordt gewerkt. Zo heeft het stadsbestuur ervoor gekozen compacter te bouwen tussen de bestaande bebouwing om de groene ruimte rond de stad zo veel mogelijk te sparen. Woonwijken als Het Palet en De Dichtershof in het stationsgebied zijn fraaie voorbeelden van stadsvernieuwing in het centrum.
Ook grote projecten rond de kop van de Rolderstraat en de realisatie van het Cultureel en het Erfgoedkwartier moeten nieuwe impulsen geven aan de binnenstad. In het Cultureel Kwartier, dat straks ook per schip bereikbaar zal zijn doordat de Vaart weer bevaarbaar moet worden, worden verschillende culturele voorzieningen ondergebracht, waaronder het nieuwe, langverwachte stadstheater De Kolk.
Het Erfgoedkwartier wordt gevormd door het Drents Archief, het Drents Museum, en de stichtingen Het Drentse Landschap en Drents Plateau. De eerste twee willen uitbreiden op de huidige locaties. Inmiddels heeft de Asser gemeenteraad er met een kleine meerderheid voor gekozen de 18 miljoen kostende nieuwbouw van het Drents Museum te realiseren op een naast de Gouverneurstuin gelegen parkeerplaats, met een ondergrondse verbinding met het huidige museum. Spraakmakende nieuwbouw moet het worden, maar de locatie is omstreden, omdat het slechts twee jaar geleden nog de bedoeling was dit parkeerterrein toe te voegen aan de Gouverneurstuin. Er worden dan ook veel bezwaren verwacht tegen het aankomende bestemmingsplan.

Kloosterveste

Na Marsdijk is Kloosterveen de jongste buitenwijk van Assen. In hoog tempo is de wijk uitgedijd zonder een centrum te hebben. Dat wordt de komende tijd alsnog gebouwd en heeft de naam Kloosterveste meegekregen. Het krijgt het uiterlijk van een middeleeuws vestingstadje, compleet met poorten en ‘poortwoningen’. Een opmerkelijke zet. Een aantal organisaties waaronder Het Drentse Landschap, de Drentse Milieufederatie en Drents Plateau is het afgelopen half jaar bezig geweest met een campagne over verantwoord bouwen zowel in en bij dorpen en steden als in het landelijk gebied. Centraal in de campagne stond de vraag wat passende of juist niet passende bebouwing is. Tamelijk algemeen was de opvatting bij de deelnemers aan de verschillende discussies dat er een relatie moet zijn tussen bebouwing en de historie van het landschap. Rond Kloosterveste is dit blijkbaar geen thema. De keus voor een middeleeuws vestingstadje lijkt vooral samen te hangen met de waardering van woonconsumenten voor historiserende bouw.

TT-World

In het oog springend zijn ook de projecten aan de zuidkant van de stad, die nauw gerelateerd zijn aan het TT-circuit. Het circuit zelf is in fases steeds verder ontwikkeld tot een permanent circuit dat wereldwijd op de kaart staat. Juist vanwege deze status bestaat de neiging steeds vaker grote motorsportevenementen naar Assen te halen. Daarnaast wil de circuitdirectie komend jaar de Champ Cars (racewagens die lijken op de Formule 1-bolides) in Assen laten racen. Ook wordt gedacht aan popconcerten. De verschillende activiteiten moeten uiteraard passen binnen de nu verleende vergunningen. Houden de verschillende overheden de rug recht en is het nu toegestane aantal ‘lawaaidagen’ het absolute maximum, of krijgt Assen nog meer lawaai?
En dan is er ook nog het te ontwikkelen amusementspark TT-World, een grootschalige toeristische trekpleister met diverse ‘all weather’-voorzieningen. In verband hiermee wordt nu ook gestudeerd op een tweede treinstation, Assen-Zuid.
‘Dat TT-World, daar kunnen we ons niet zo druk om maken’, zegt Harry Franssen, secretaris van de Stichting Geluidhinder Baggelhuizen. ‘Het gaat ons vooral om het steeds maar toenemend aantal lawaaiactiviteiten. Om het circuit in economische zin tegemoet te komen is de neiging aanwezig de vergunningen steeds maar verder op te rekken. We zijn nu bezig bezwaar aan te tekenen tegen de plannen om popconcerten te organiseren. En die Champ Cars, dat kan natuurlijk van geen kant. Men presenteert het of het al in kannen en kruiken is, maar het past op geen enkele wijze in het huidige vergunningenstelsel. Gemeente en provincie moeten zich gewoon houden aan de regelgeving, maar in de behoefte Assen op de kaart te zetten is men blijkbaar bereid steeds een stapje verder te gaan. Nou, daar denken wij anders over.’

Trefwoorden