Slopen, of niet? – De Rabobank pleit voor het slopen van woningen in krimpgebieden, om waardedaling van alle huizen in deze regio’s te voorkomen. Volgens een aantal Noordoost-Groningse wooncorporaties brengt slopen echter (te) veel kapitaalvernietiging met zich mee.

Zij vinden dat het Pact Regio Eemsdelta, waarin de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en de provincie Groningen hun krimpstrategie hebben bepaald, te veel woningen wil slopen. Hierdoor verdwijnen te veel betaalbare huurwoningen, die na een opknapbeurt nog jaren mee zouden kunnen.

Winkels

Ondernemersorganisatie MKB Noord vindt dat er een ontwikkelingsfonds voor de detailhandel in het Eemsmondgebied moet komen. Dit fonds moet winkeliers helpen om in te spelen op de gevolgen van de krimp in de regio. Volgens MKB zijn commerciële voorzieningen als winkels tot nu toe een ondergeschoven kind in de krimpdiscussies. En dat terwijl ze van (groot) belang zijn voor de werkgelegenheid en de sfeer in dorpen.

Arbeidsmarkt

De relatie tussen krimp en de arbeidsmarkt kan vooral problematisch worden in gebieden met een zwakke economische structuur en/of een achterblijvend opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking, aldus de Regionale Arbeidsmarktverkenning 2010-2011 van CAB Groningen. Deze verkenning stelt dat (verwachte) economische en demografische ontwikkelingen de komende 5-10 jaar de hoofdrolspelers op de noordelijke arbeidsmarkt zullen zijn. Afhankelijk van het herstel van de economie zal de werkloosheid op korte of iets langere termijn afnemen en de krapte op de arbeidsmarkt terugkeren.

Kennisnetwerk

Op 29 november jongstleden is het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) gelanceerd. In opdracht van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe coördineren de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RUG) en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorderruimte van de Hanzehogeschool dit netwerk. Doel is de kennis over demografische veranderingen in Noord-Nederland samen te brengen. Gewerkt wordt aan een website, een database en instrumenten voor samenwerking. Ook wil het KKNN een onderzoeksprogramma ontwikkelen.

Fries krimpbeleid

Op een symposium op 17 november is het Friese krimpbeleid, ‘Fan Mear nei Better’ officieel ingezet. Centraal daarin staat de samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particulieren. De beleidsnota heeft dan ook als ondertitel ‘Koöperaasje Fryslân’ meegekregen.

Masterclass

Wie wil weten wat het verschil is tussen harde en zachte krimp, of hoe het voorzieningenbeleid moet overschakelen van structuurdenken naar servicedenken, kan in januari naar de masterclass Creatief met Krimp van Gert-Jan Hospers gaan. Deze hoogleraar aan de universiteit van Twente heeft in oktober het boek Krimp! uitgebracht, over de (ruimtelijke) mogelijkheden die krimp biedt.

Trefwoorden