En altiid wer die loften, dat ljocht. Je kinne hele simmer Europa troch, mar fyne de mooiste foto ’s ticht by tusken Grou en Akkrum.

Fokke, Grou