Op een mooie simmerjunne een pracht foto von us mooie fryske hoanne op de durkjebouren te Minnertskea.

P.S., Minnertskea