Bij it omseagjen fan dizze den wie it krekt as de beam gûlde fan de pine.

Wim, Witmarsum