Penjum te sloegjen yn de moarntiid.

Coby, Witmarsum