Jurjen Kramer is op kreambesite by Pake jouke syn moaie kokeal. De oare fries roodbonte kij steane der nijsskjirrich by.

Fetsje, Hallum