In besûndere fûgel mei prachtige kleuren.

Wytske, Folsgeare