Op in prachtige dei yn septimber de sipels roaie yn Westhoek.

Nynke, St.-Annaparochie