De skiep wurde daagliks molken om der skieppetsiis fan te meitsjen.

Wytske, Folsgeare