In bûnt skouspul op it Mirnser Klif.

Wytske Heida, Folsgeare