Op’ e fyts nei De Leyen, ûnderweis in geklepper, stiet der in earrebarre boppe op’ e heechspanningsmést!

Hendrikje Meetsma, Drachten