Opgroeie Grut wurde, Thus Utsicht Grutsk op Fryslan.

Geartsje Hemstra, Snits