Flylân en Heech, Beide binne se as thûs for ûs, dat lêze wy ien it prachtige Heitelân-gedicht op’e stien. Dizze stien stiet nest de rûnwei, tichtby ûs hûs. Us dochter is geboren aan board fan klipper Iselmar en opgroeid op ‘e waadsee, mar in Heech is se echt thûs.

Mirjam Bajema, Heeg