Libben is as in boek… wa’t net reizget, lêst mar ien side.

Jordy Bergsma, Jirnsum