In moaie swarte mûne yn it wite snielânskip.

Tette van Gent, Koudum

(uit 2023)