Dit lytse tsjerkje stiet as in beaken yn it Fryske lânskip.

Nynke Andringa, St.-Annaparochie

(uit 2021)