Disse foto is makke ien de Broekpôlen ien Damwâld. Sa prachtig dat fluitekrût by de wei lâns.

Jannie Wijnsma, Damwald

(uit 2023)