In sêfte wyn kuollet ús ôf op in waarme simmerjûn oan de seedyk, nei Easterbierrum. Yn de fierte kwetterje fûgels, de sinne hâldt it foar sjoen. Noch efkes en de dei is foarby. Hearlik, alwer in simmerjûn yn hannen.

Ruth de Jong-Houwink, Franeker

(uit 2023)