Fleurige fryske mosken op it terras.

Sieuwke Gerbrandij, Nijland

(uit 2023)