Wat is heide, hoe ziet die eruit. De heide valt te omschrijven als een dwergstruikengemeen-schap, bestaande uit een aantal soorten heide. Deze komen in wisselende bedekking samen met tal van andere hogere planten, mossen en lichenen op 'de heide' voor. In vegetatiekundig opzicht is sprake van een grote mate van variatie. Voor wat betreft de struktuur van de heide in landschappelijk opzicht geldt dit evenzeer. Men kan verschillende heidelandschappen onderscheiden, gebonden aan een bepaald type beheer in een bepaalde periode van de geschiedenis. Heide kan open en paars van struikheide zijn. Soms zeer grazig, of bedekt met opslag tot zelfs vrijwel dichtgegroeid met jeneverbes, grove den, eik en berk.
Trefwoorden