Dit artikel is een beschouwing met betrekking tot de dorpslandschappenbenadering. Hij behandelt vier onderwerpen, die zijn inziens van belang zijn voor de discussie. Ten aanzien de overige relevante aspecten hoopt hij dat die in de vervolgbijeenkomsten aan de orde komen.

Het denken over de vormgeving van de ruimte en het landschap kenmerkt zich door een rechtlijnigheid die het zicht belemmert op de tegenstrijdigheden en de onbeslistheden die zich in het ruimtelijk ontwerpen voordoen. Het valt mij op hoe gemakkelijk men in het denken over het landschap refereert aan de noties, zoals die in nationale beleidsstukken worden geproduceerd. Soms lijkt het wel of de dagelijkse beleids- en ontwerppraktijk een rechtstreekse vertaling van die noties vormt.
De Ecologische Hoofdstructuur is een eerste voorbeeld van statelijke interventie, terwijl het wordt gebruikt alsof het een ontwerp-concept is. Ook het stadslandschap is een Haagse uitvinding, die geleidelijk de trekken heeft gekregen van een reële typering. In het Noorden van Nederland heeft het bovendien een pe…

Trefwoorden