Veel landschappelijk waardevolle en natuurrijke elementen in het agrarische landschap zijn verloren gegaan door stads- en dorpsuitbreiding, infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw. Gesubsidieerde projecten moeten er tegenwoordig toe leiden dat nog bestaande landschapselementen als houtsingels, poelen en dobben behouden blijven en zelfs weer worden aangelegd. Een overzicht van Leo Stockmann, medewerker bij Landschapsbeheer Groningen en belast met de projecten weidevogelbescherming en agrarisch natuurbeheer.