In Sneek worden wonen, werken en recreëren op een goede manier gecombineerd. In een schil rondom het stadshart vindt het wonen plaats, terwijl het werken rondom de A7 is geconcentreerd en recreatie voornamelijk plaatsvindt in het Sneekermeergebied. Daarnaast biedt het stadshart ruimte voor winkelen, recreëren, wonen en werken. Het behoud van deze unieke combinatie aan functies is gewaarborgd in de ontwikkelingsvisie van de gemeente.
Watersport is heel belangrijk voor Sneek. De nabijheid van het Sneekermeer biedt mogelijkheden de stad te ontwikkelen als vaarstad. Daarvoor zijn verblijfs- en dagrecreatie in Sneek en bij het Sneekermeer van belang, evenals goede verbindingen over weg en water.

Slechte bereikbaarheid

Op de meeste wegen door het stadshart is de verkeersdruk hoog. Daardoor staat het verblijfsklimaat onder druk en komen de verschillende functies van de binnenstad onvoldoende tot hun recht. Verder is er sprake van onveilige verkeerssituaties en hoge geluidsbelastingen.
Ook de bereikbaarheid van Sneek is een probleem. De hoge verkeersdruk in combinatie met de verkeersstructuur in Sneek zorgen ervoor dat de functies van de binnenstad niet optimaal per auto bereikbaar zijn. Verder zijn het bedrijventerrein Houkesloot en het Sneekermeergebied beperkt bereikbaar. De hoge autoverkeersdruk belemmert het fietsverkeer en het openbaar vervoer.
Deze problemen veroorzaken een slecht economisch functioneren van Sneek als geheel. Gevolg is dat Sneek minder aantrekkelijk is voor bewoners, winkelend publiek, recreanten en bedrijven.
Tot slot is ter hoogte van Sneek sprake van een discontinuïteit in de verkeersstructuur. Het autoverkeer op de provinciale weg N354 wordt midden door het verblijfsgebied van Sneek geleid. Daarmee wordt de route Leeuwarderweg/Jousterkade/Oppenhuizerweg gebruikt door lokaal en regionaal verkeer, terwijl de route alleen geschikt is voor lokaal verkeer.
In de zomer is de problematiek ernstiger dan op een gemiddelde werkdag. De autoverkeersdruk en de druk van het (recreatieve) scheepvaartverkeer zijn dan het hoogst. Het waterverkeer balt zich samen op een oost-west lopende vaaras die de belangrijkste routes voor autoverkeer doorsnijdt. Door de hoge intensiteit van dit waterverkeer wordt de problematiek aanzienlijk versterkt, mede doordat er de laatste jaren duidelijk sprake is van een seizoensverlenging.

Stadsrondweg-Oost

De aanleg van de Stadsrondweg-Oost biedt voor deze problemen een structurele oplossing. Doorgaand verkeer, maar ook verkeer van en naar de woon- en werkgebieden van Sneek zelf vindt via de rondweg een aantrekkelijke route en hoeft niet meer de binnenstad te passeren. Het bedrijventerrein Houkesloot en het Sneekermeergebied worden vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Daardoor neemt de verkeersdruk op de routes door de binnenstad sterk af, waardoor deze routes als verblijfsgebied kunnen worden ingericht. Verder resulteren de verkeersafnames binnen de stad in een verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, een afname van de geluidshinder en een betere doorstroming van het openbaar vervoer.
De rondweg grijpt wel in op de waarden van ruimte, natuur en landschap ten oosten van Sneek, maar deze aantasting kan als relatief beperkt en reeds voorzien worden getypeerd.
Het positieve neveneffect is dat het economisch functioneren van Sneek wordt gestimuleerd.

Tunnel of aquaduct

Het bezwaar tegen deze oplossing zijn de kosten. Over een lengte van ongeveer drie kilometer wordt nieuwe weginfrastructuur aangelegd of worden bestaande onderdelen aangepast. De aanleg van de weg vergt een investering van 55,5 miljoen gulden, inclusief de aanpassingen in het dorp Offingawier.
Deze kostenraming gaat uit van een weg/waterkruising in de vorm van een aquaduct of een tunnel. De weg/waterkruising van deze rondweg met de Houkesloot, een van de belangrijkste recreatieve vaarroutes van Fryslân, kan namelijk niet worden gerealiseerd door een brug. In de zomermaanden zal de brug immers zo vaak openstaan dat het autoverkeer op een onaanvaardbare wijze wordt gehinderd.
De weg/waterkruising moet daarom een aquaduct of een tunnel worden. De afweging wordt vooral bepaald door de kosten en de veiligheidsaspecten. Een (stalen) tunnel is mogelijk goedkoper dan een aquaduct. Onzekerheid is er nog over de verkeersveiligheid en de externe veiligheid, maar daarover loopt een onderzoek.

Stadsrondweg-Zuid

De realisatie van de Stadsrondweg-Oost is voorzien in de periode 2002-2005. De rondweg te zuiden van Sneek wordt naar verwachting rond 2010 opgeleverd. Met Rijkswaterstaat is overleg gevoerd over de aansluiting van Stadsrondweg-Oost op de N7/A7. Aangezien de Stadsrondweg-Oost eerder gerealiseerd zal worden dan de nieuwe Rijksweg 7, ontstaat er een interimsituatie. De Stadsrondweg komt dan uit op het huidige met verkeerslichten geregelde kruispunt van de Rijksweg 7 met de Oppenhuizerweg.

De auteur is verbonden aan DHV Milieu en Infrastructuur, vestiging Noord Nederland te Groningen.

Trefwoorden