Staatsbosbeheer moet zijn grondbezit buiten de Ecologische Hoofdstructuur afstoten. Het kabinet-Rutte wil daar een miljoenenopbrengst uithalen. Vaak gaat het over ‘dorpsbosjes’ – een erfenis van de ruilverkaveling waarin naast verzakelijking van het landschap enige elementen ‘ten algemene nutte’ waren voorgeschreven. Die bosjes gingen naar Staatsbosbeheer omdat geen boer er belangstelling voor had. Nu komen ze dus te koop.
Als de provincie die stukjes groen weer een commerciële bestemming geeft, levert dat goed geld op. Een boer kan er dan wei of akker van maken, een aanwonende particulier kan zijn bezit ermee verrijken of de grond recreatief exploiteren. Het openbare groen verdwijnt – dat is de prijs. Op sommige plaatsen zal de provincie oordelen dat dat kan. Elk decennium heeft zo zijn eigen visie op het landschap. Op de Groningse klei bijvoorbeeld zorgen dorpsbosjes voor beschutting, maar nu ze wat groter zijn benemen ze soms ook het zicht. Vanuit de huidige visie op het wierdenlandschap mogen ze wellicht ‘terugveranderen’ in boerenland.
Als het snippergroen een openbaar bosje moet blijven, is het lastiger om een partij te vinden die de hectares over wil nemen en zo de begrote winst binnen te halen. Er is immers weinig opbrengst en de kosten van het onderhoud van zo’n klein stukje zijn relatief hoog. Gemeenten zitten krap bij kas en ook boeren zullen het beheer zeker niet voor niets willen doen. Misschien dat lokale verenigingen van dorpelingen de openbare groenstukjes willen verwerven, maar zij kunnen doorgaans de aankoop niet financieren. Hun kracht zit vooral in het mobiliseren van vrijwilligers bij het beheer.
Bij Staatsbosbeheer Regio Noord hebben zich enkele particulieren gemeld voor een stuk grond naast hun eigen erf; maar boeren staan nog niet te dringen. Naast kleine snippers natuur heeft Staatsbosbeheer ook grotere gebieden die volgens het regeerakkoord in de verkoop komen omdat ze geen deel uitmaken van de EHS. Zo is een deel van de boswachterij Sellingen destijds door de provincie Groningen buiten de natuurboekhouding gehouden vanuit de gedachte dat dit bos toch wel was veiliggesteld omdat het in handen was van Staatsbosbeheer. Dat blijkt nu een misrekening te zijn.

Trefwoorden