Het Anloërdiepje is een van de kleinere waterlopen binnen het stroomgebied van De Drentse Aa. De oorspronkelijk als erfbeplanting aangelegde houtwallen zijn niet alleen historisch-landschappelijk belangrijk, maar vormen een waardevolle biotoop voor minder algemeen voorko- mende planten en dieren.