Tussen de Afsluitdijk en Lemmer liggen voor de kust een reeks ondiepten en voormalige zandbanken met grote natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Van noord naar zuid zijn de Makkumerwaarden, De Workumerwaard, de bocht van Molkwerum, de Mokkebank en Steile Bank bij It Fryske Gea in beheer.