Een waterschap in de moderne betekenis is een publieksrechtelijke organisatie, met andere woorden een instelling die door een openbare macht in het leven is geroepen om zekere openbare belangen te behartigen — aanvankelijk louter betrekking hebbend op waterkering en waterlossing — en die daartoe van publieksrechtelijke bevoegdheden (keur- en schouwbevoegdheid, omslagheffing etc.) is voorzien.