Duurswold is te typeren als een streekdorpenlandschap op de overgang van zand naar veen. Het is een ontgonnen laagveenlandschap met een tweetal in de ijstijd gevormde ruggen.