De boezemlanden langs de Friese boezem hebben te kampen met een sterk veranderde waterhuishouding. Schommelingen in het boezempeil zijn kleiner geworden en ten behoeve van hun landbouwkundig gebruik zijn grondwaterstanden verlaagd. De gevolgen hiervan voor boezemlanden kunnen worden samengevat onder de termen verdroging en verzuring.