De provincie Drenthe verzamelt al ruim 25 jaar gegevens over flora, vegetatie en (avi)fauna om bij haar provinciaal beleid ook de belangen van natuur en landschap mee te kunnen wegen. Dankzij het jarenlange veldwerk van ruim tweehonderd vrijwilligers en de bereidheid van verschillende instanties zoals Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Drentse Landschap om hun verzamelde gegevens beschikbaar te stellen, kon eind 1999 De Atlas van de Drentse Flora verschijnen.

In 1981 werd de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) opgericht met als belangrijkste doelstelling om de resultaten van de veldinventarisaties vast te leggen in een verspreidingsatlas met informatie over alle in Drenthe voorkomende plantensoorten. Om dit doel te bereiken, hebben vele vrijwilligers in de periode 1982-1995 Drenthe doorkruist om per vierkante kilometer een zo volledig mogelijke lijst van aanwezige plantensoorten te maken. In totaal werden door de WFD en door medewerkers aan het flora- en vegetatieonderzoek van de provinciale milieukartering Drenthe 1.350.000 waarnemingen van 900 wilde of ingeburgerde plantensoorten na 1970 bijeengebracht in een geautomatiseerd bestand: het Informatiesysteem Natuur en Landschap provincie Drenthe. Uiteindelijk vormde dit gegevensbestand de …

Trefwoorden