o jins tsjoenliet jins beswarring

VIII

jins bestean lit syn gesicht sjen
yn ‘e brekken en skuorren gjin
sprake fan kontinuiteit
de skosse sinke as men der
op stean giet men kin net oars as
fan de iene op ‘e oare
springe men moat jinsels oan ien
tried wei fermannichfâldigje
as in jongleur giet men mei jins
libben om men sjocht jinsels yn
jins lytsens om jin hinne slaan
it stik potiten dat men is
treast is in ding dat men hatet
ûnrêst benimt jin de siken
de rêch docht jin sear de holle
knapt jin men wol pearels switte

Piter Boersma
Uit: Under it twangjok 1988

In een interview zei Piter Boersma (Wartena 1947) ooit dat hij pas leefde als hij schreef. Die betrokkenheid bij de Friese literatuur blijkt klip en klaar uit zijn daden: niet alleen heeft Boersma talloze romans, novellen en dichtbundels op zijn naam staan en vertaalde hij buitenlandse literatuur o.a. voor toneelgezelschap Tryater, ook in literaire organisaties neemt hij onophoudelijk een centrale plaats in. Zo was hij mede oprichter van het literaire tijdschrift Hjir, waarvan hij ook op dit moment nog redacteur is. Hij was voorzitter van de literaire uitgeverij in Fryslân: de koperative utjowerij, het skriuwersboun heeft hem als voorzitter, eigenlijk zijn er weinig organisaties op literair gebied in Fryslân waarin hij geen verantwoordelijkheid heeft gedragen.
Zijn literaire activiteit werd in 1998 bekroond met de Gysbert
Japicxpriis, de toen driejaarlijkse provinciale literaire prijs van Fryslân, voor zijn boek ‘It libben sels’, een hoogtepunt in zijn oeuvre. Ondanks zijn alomtegenwoordigheid is Boersma nooit storend aanwezig in het Fries literaire leven. Hij weet op een aimabele wijze zijn dingen voor elkaar te krijgen en is gesprekspartner voor progressief en conservatief, avantgarde en nationalisten. Kortom, een perfecte polderfries!
Boersma werkt als lexicograaf op de Fryske Akademy te Leeuwarden.