Aan de oostkant van het Friese dorp Holwerd en bijna tegen de dijk van de Waddenzee ligt de drie jaar oude boerderij met woonhuis van Frans en Nienke Antonides, die een maatschap hebben gevormd met de ouders van Frans. Samen met hun twee kinderen wonen en werken Frans en Nienke daar na een zoektocht van ruim twee jaar. Nienke werkt ook in het onderwijs.

Voordien had Antonides een bedrijf in Veenwouden, maar in het kader van een vrijwillige ruilverkaveling ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur is hem gevraagd zijn bedrijf te verkopen. Frans Antonides zocht een locatie voor zijn nieuwe boerderij op de noordelijke zeeklei ergens tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens, omdat hij de grond voor meerdere doeleinden zou kunnen gebruiken. Een ander voordeel van de nabijheid van de kust is de bijna altijd aanwezige zeewind die voorkomt dat er virussen op het land komen.
Het negentig hectare grote bedrijf van Antonides is een zuiver veeteeltbedrijf dat gelegen is tussen akkerbouwbedrijven van zijn buren. Met die buren heeft hij een nieuwe vorm van gemengd bedrijf in die zin dat de akkerbouwers veevoer verbouwen en dat de gezamenlijke grond een soort wisselteelt kent. Vijftig hectare van de grond gebruikt Frans Antonides als grasland. ‘Ik zie in dit bedrijf een enorme toekomst door samenwerking met de akkerbouwers. Samen hebben we 270 hectare. Ze verbouwen soms aardappelen op mijn land en dan gebruik ik een stuk grond van hen als grasland.’
De 200 melkkoeien en 180 stuks jongvee van Frans Antonides blijven altijd op stal staan. ‘Dat is efficiënter en ook goed voor de dieren. Dat blijkt wel uit de grote melkgift van mijn koeien. Wij verzorgen de koeien erg goed. Ze worden gemolken door melkrobots, een box waar de koe haar krachtvoer haalt en waar ze tegelijkertijd automatisch wordt gemolken.’

Nieuwe boerderij

‘Wij vonden dat een nieuwe boerderij iets meer moest zijn dan een standaardbedrijf’, vertelt Frans Antonides. ‘Voor het ontwerp hebben we twee architecten benaderd: Jelle de Jong en Johan Knol. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Johan Knol, omdat hij meer inzicht had in de bedrijfsmatige kant van het bedrijf. Jelle de Jong had de nadruk gelegd op de vorm van boerderij en huis. Licht, lucht en genoeg mestopslag zijn de voorwaarden voor de bouw van een stal. Onder de grond zitten grote mestkelders. Ondergronds is de stal duurder dan bovengronds.’
De stal is ontworpen rond de melkrobots. De indeling van de stal is zo gemaakt dat de routing van de koeien naar de drie melkrobots het meest ideaal is. Het overgrote deel van de koeien waren na vijf dagen gewend aan de robots; enkele moeten begeleid worden.

Trefwoorden