Er gebeurt nog niet veel op het gebied van watereducatie, ook al is er veel reden om de burger bewust te maken van de waterproblematiek. Liefst van jongs af aan.

Dat waterschappen aan educatie doen, lijkt voor de hand te liggen. Toch gebeurt het nog maar mondjesmaat, geven de noordelijke waterschappen toe. Educatief medewerkers zijn er nauwelijks, lesbrieven of onderwijspakketten voor het eigen gebied al helemaal niet. Dit kan en moet beter, vinden de waterschappen zelf. Want zó vanzelfsprekend is onze waterbeheersing niet. Zowel de bodemdaling als de zeespiegelstijging vragen om actie, anders komt de huidige generatie jongeren met de voeten in het water te staan. Wat gebeurt er momenteel al wel op het gebied van watereducatie? Twee projecten springen eruit: Watch en de grondwatermeters.

Watch
Sinds een jaar loopt binnen waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân het project Watch. Dit educatieve programma voor de basisschool is overgewa…