Vijf vragen aan negen voorzitters en dijkgraven van tien waterschappen

1 Wetterskip Fryslan
Naam dijkgraaf: Everardus Togtema
Oppervlakte: 574.224 ha
Aantal inwoners: 61.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: 29
Aantal uitwateringsgemalen: 2

Vragen
1 Waarin verschilt uw waterschap van de andere waterschappen in positieve zin?
Het werkgebied Fryslân met de waddeneilanden en een stukje Groninger Westerkwartier. Het mooiste stukje Nederland op watersport- en waternatuurgebied. Weide- en akkergebieden, bekend om hun kwaliteitsproducten.
2 Waarin verschilt uw waterschap van de andere waterschappen in negatieve zin?
Weinig slagvaardigheid door het dubbel gescheiden beheer in Friesland: de vijf inliggende waterschappen verzorgen elk hun eigen peilbeheer. Daarom toekomstige fusie.
3 Is het beleid van uw waterschap méér gericht op het wegpompen van water of op ruimte bieden aan water?
Een ‘robuust’ watersysteem voor de toekomst: optimale balans zoeken voor zowel wegpompen van water als vasthouden en bergen of ruimte bieden aan water. Voor de veiligheid van de bewoners en om het gebied optimaal te benutten.
4 Wat doet u met water in uw vrije tijd?
Water is leven en van beide wil ik optimaal genieten, bijvoorbeeld door te zwemmen. Een frisse duik, dat zegt genoeg, dan ben je weer helemaal bij!

2 De Waadkant
Naam voorzitter: Rinkert Dankert
Oppervlakte: 51.000 haAantal inwoners: 40.378
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: 2
Aantal uitwateringsgemalen: 3

Vragen (zie onder 1)
1 De Waadkant strijdt met succes tegen de verzilting door inlaten van zoet water hetgeen beregening van akker- en tuinbouwgewassen mogelijk maakt. Moderne systemen van stuwen, gemalen, vlotters en vistrappen, zodat de Waadkant efficiënt en relatief goedkoop kan werken.
2 Geen nadelige aspecten aan de Waadkant.
3 Beleid gericht op voorkomen van wateroverlast door wegpompen van water. De Waadkant tracht 3% berging te handhaven, voor het geval de Friese boezem vol is of de Waddenzee te hoog staat voor de zeegemalen.
4 Schaatsen, langlaufen en soms zwemmen.

3 Lauwerswalden
Naam voorzitter: Henk Mol
Oppervlakte: 60.000 ha
Aantal inwoners: 55.000 wooneenheden
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: n.v.t.(in beheer bij Wetterskip Fryslan)
Aantal uitwateringsgemalen: n.v.t.

Vragen (zie onder 1)
1 Door vele landinrichtingsprojecten en twee nationale parken in oprichting veel mogelijkheden tot actualisatie waterhuishouding.
2 Moeilijk van het beeld af te komen dat we bestuurlijk en ambtelijk een rommelige organisatie zijn. Gelukkig niet waar, veel harmonie met kritisch ingestelde mensen en veel motivatie.
3 Realiseren van een groot aantal werken, zoals het project de Zwemmer eerste fase. Vergroting Friese boezem nadrukkelijk onderdeel voor een grotere berging.
4 Veel over lezen, in zwemmen, er op schaatsen en zo nu en dan zeilen.

4 Sevenwolden
Naam voorzitter: Henk Mol
Oppervlakte: 75.000 ha
Aantal inwoners: 80.000 wooneenheden
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: n.v.t. (in beheer bij WF)
Aantal uitwateringsgemalen: n.v.t.
Vragen (zie onder 1)
1 Een mooi en gevarieerd gebied met een hoogteverschil van 17 meter! Hedendaags waterbeheer goed te realiseren. Veel natuur en recreatie en kleinschalige landbouw, voortdurend afwegen tegengestelde belangen nodig.
2 Frictie door verschillende klassen in de tarieven. Sevenwolden is een ROM-gebied, vraagt veel overleg en tijd en dus soms veel teleurstelling.
3 Vooral vasthouden en bergen in het vrij afstromende gebied, prachtig voorbeeld gerealiseerd in Oldeholtpade, 300 ha, met veel draagvlak. Ook proefproject met zomerpeilen in bemalen gebied.
4 zie ad 3

5 Marne-Middelsee
Naam voorzitter: Pé Miedema
Oppervlakte: 72.000 ha
Aantal inwoners: ca. 180.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: n.v.t.
Aantal uitwateringsgemalen: n.v.t.

Vragen (zie onder 1)
1 Landschappelijk is ons waterschapsgebied erg aantrekkelijk door zijn weidse vergezichten en de hele mooie luchten daarboven. Verder is er net zoveel verschil.
2 Wij hebben relatief veel boezemkaden, dat vergt voor beheer en onderhoud veel geld dat moet worden opgebracht door onze ingelanden.
3 Vanwege het grote aantal watersystemen in ons gebied heeft het afmalen van water uit landbouwpolders onze prioriteit.
4 In mijn vrije tijd drenk ik mijn Friese paarden met water, dat vinden ze heerlijk.

6 Boarn en Klif
Naam voorzitter: Jan Nijland
Oppervlakte: 59.000 ha
Aantal inwoners: 100.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: n.v.t
Aantal uitwateringsgemalen: n.v.t.

Vragen (zie onder 1)
1 Het meest opvallende verschil met andere waterschappen is natuurlijk de aanwezigheid van een heuse klif bij het IJsselmeer die daarom ook in de naam van het waterschap is verwerkt
Daarnaast een rijke variatie in het landschap van weidegronden, meren, bossen, veen, zand en klei.
2 De vele kilometers kaden vormen een probleem en zullen veel fysieke en financiële inspanningen kosten waarvan de rekening moet worden betaald door een relatief kleine groep ingelanden.
3 Het teveel aan water wordt afgevoerd naar de boezem, een schitterend bergingsgebied. Voorts conformeert het waterschap zich aan de gemaakte overheidsafspraken over vasthouden, bergen en afvoeren.
4 Vissen is een hobby van me waarbij de vis netjes teruggezet wordt. Het liefst doe ik dat in een visbootje onder een rietkraag.

7 Noorderzijlvest
Naam dijkgraaf: Henk van ’t Land
Oppervlakte: 144.000 ha
Aantal inwoners: 375.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: 18
Aantal uitwateringsgemalen: 5

Vragen (zie onder 1)
1 De naam Noorderzijlvest geeft cultuurhistorisch de essentie aan: noordelijk gelegen, zijl is sluis en vest is handvest, mooier en doeltreffender kan haast net. NZV ligt in drie(!) provincies en ook wordt 60% van het Friese water via onze sluizen op Lauwersoog geloosd.
2 Wij hebben een relatief laag gelegen boezem (- 0,93 N.A.P.) die bovendien ingeklemd ligt tussen de kop van Drenthe (N.A.P. + 11.00) en het Groninger Hoogeland (N.A.P. + 3.00).
3 We doen het allemaal: in 1918 is in ons gebied één van de grootste gemalen van West-Europa gebouwd, Electra, maar ook houden in de landinrichting Roden-Norg zijn ca. 100 stuwen het water vast en voegen het toe aan de grondwaterstroom. Ook hebben we inmiddels een bergboezem van ca. 100 ha. Bij Lettelbert in gebruik om water te bergen.
4 Ik ben opgegroeid tussen de grote rivieren en woon ook nu in Groningen aan het water. Verder doe ik aan: polsstokspringen, watervogels tellen, kanoën, zeilen en schaatsen. Passend voor een ‘astrologische vis’.

8 Hunze en Aa’s
Naam dijkgraaf: Alfred van Hall
Oppervlakte: 213.000 ha
Aantal inwoners: 420.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: 17
Aantal uitwateringsgemalen: 1

Vragen (zie onder 1)
1 Hunze en Aa’s is een jong gefuseerd waterschap, wil bijdragen aan een duurzame omgang met watersystemen op een dynamische, flexibele, deskundige, coöperatieve en toekomstgerichte wijze.
2 Geen nadelige verschillen, wel een levende en lerende overheidsorganisatie. Draagvlak zoeken in de samenleving.
3 Vasthouden, bergen en afvoeren kunnen alleen via een én-én-benadering rendement geven; pompen en bergen zijn aanvullend.
4 Ik zwem er in, binnen en buiten, maximale prestatie: 3 km in 54 minuten. Verder in mijn hart een groot waterschapsgevoel, prachtige en efficiënte doelcorporaties.

9 Velt en Vecht
Naam dijkgraaf: Wim Wolthuis
Oppervlakte: 90.000 ha
Aantal inwoners: 200.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: 8
Aantal uitwateringsgemalen: 0

Vragen (zie onder 1)
1 Diversiteit van ons gebied: beekdalen, veenkoloniën, heideontginningen en oude zandgebieden. Uitmuntende kwaliteit van waterzuiveringen. Een dun bevolkt gebied.
2 Ook nadelen aan dunbevolkt gebied: waterschapslasten voor inwoners relatief hoog.
3 We richten ons de laatste jaren heel sterk op extra ruimte voor water, bijvoorbeeld door overdimensionering van watergangen en creëren van extra bergingsruimte in beekdalen en natuurlijke laagtes.
4 Ervan genieten! Door er naar te kijken of me erin of erop te begeven. Daarnaast drink ik heel veel water.

10 Reest en Wieden
Naam dijkgraaf: Marga Kool
Oppervlakte: 137.500 ha
Aantal inwoners: 212.000
Aantal rioolzuiveringsinstallaties: 9
Aantal uitwateringsgemalen: 2

Vragen (zie onder 1 )
1 We konden starten met goede zuiveringsinstallaties. Het is een prachtig gebied, met landbouw en natuur en drie nationale parken. Evenwichtige behartiging van de verschillende belangen in het bestuur.
2 Beperkt financieel draagvlak door lage dichtheid van bevolking en bedrijven, en een relatief hoog wvo-tarief.
3 Vooral vasthouden van en ruimte bieden aan water is ons beleid. Verdroging tegengaan, flexibel peilbeheer, waternood-inrichting en water-op-maat-projecten. Gebiedsgericht beleid om doorgeschoten beleid uit het verleden terug te draaien.
4 Ik wandel er langs, geniet ervan en soms schrijf ik erover. Voor de rest laat ik het met rust.

Trefwoorden