Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) woont sinds kort in Amsterdam. Eerder studeerde hij Engels en Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Niet alleen als dichter/performer ook als organisator van literaire evenementen doet Bruinja van zich spreken.

lethe

ik garre út alle plakken dêr’t ik oan tocht hie de
moaiste gedachten brocht se byinoar yn `e hoeken fan
myn tichte eagen dêr’t ik dy gearkomme liet yn in stream

stream dy’t ik by dyn súdlik hûs delrinne litte woe
stream dy’t troch de koperen lieding de lekkende
badkeamerkraan yn krûpe moast

it is wetter foar in lange waarme brûs
it is wetter foar in salvjend bad
jou dy noch ien kear yn my del
jou dy oer sa’t ik my loom yn dy deljoech

wetter sil ús ûnthâlde wetter weakket ús
los waakst stil oer de ôfstân tusken ús
in string fan lege dagen

wetter rint wer fuort ferjit my net

oantsto foar de doar stiest
en it gat net wer tsjuster wurdt
oant ik dy wer ynazemje mei
en it rút iepen kin
net om ús mar om wat
bûten ús is lucht te jaan

Uit: Gegrommel fan satyn, uitgeverij Bor…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden