Ten oosten van het Drentse esdorp Oosterhesselen ligt het bijna 250 hectare tellende natuurgebied De Klencke. Natuurmonumenten heeft het grootste deel hiervan in bezit.

De Klencke bestaat uit een en afwisselend landschap en is in meerdere opzichten een bijzonder gebied. Er zijn celtic fields aangetroffen, kleine omwalde prehistorische akkertjes uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Ook een grafheuvel uit de ijzertijd is er gevonden, evenals Romeinse aardewerkscherven uit het begin van de jaartelling. Reeds voor de dertiende eeuw is het huis De Klencke gesticht op de overgang van heidevelden en bossen enerzijds en het beekdal van de Westerstroom en het Drostendiep anderzijds. Rond de havezate is in de achttiende eeuw een landschap ontstaan met een landgoedkarakter, bestaande uit loofbos, doorsneden door rechte lanen en paden, en afgewisseld met landbouwgronden.
Er komen 76 vogelsoorten en zes soorten vleermuizen voor. Bij het beheer streeft Natuurm…