Noorderbreedte is door de jaren heen tamelijk trouw gebleven aan de thema’s waar het dit tijdschrift in 1977 om begonnen was: natuur, milieu en landschap.

Noorderbreedte is door de jaren heen tamelijk trouw gebleven aan de thema’s waar het dit tijdschrift in 1977 om begonnen was: natuur, milieu en landschap. Dat concluderen Tialda Haartsen en Peter Groote op basis van hun onderzoek naar inhoudelijke verschuivingen in het tijdschrift (zie Noorderbreedte 2006-1)
Toch is er iets wezenlijks veranderd in de afgelopen 29 jaar. Niet alleen qua thematiek maar ook qua doelstelling en functie.

Voor wie niet al vanaf het jaar van oprichting abonnee is: Noorderbreedte is ontstaan als tijdschrift van twaalf natuur-, milieu- of landschapbeschermende organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe.
Het nieuwe blad kwam in de plaats van de afzonderlijke, vaak onregelmatig verschijnende en puur op de eigen achterban gerichte periodieken. Door over de genoemde drie gebieden ‘aktuele informatie’ te geven (vaak ook werd de term ‘voorlichting’ gebruikt) wilde Noorderbreedte ‘een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van natuur, milieu en landschap in de drie provincies’, schreef een bestuurslid van de stichting Noorderbreedte in het allereerste nummer.
Eind 1977 waren er inmiddels achttien groeperingen vertegenwoordigd in de stichting Noorderbreedte, waaronder nu ook Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. Er zouden er later nog verschillende bijkomen. De clubs en clubjes hadden eigen mededelingenpagina’s. Daarop maakte bijvoorbeeld Milieuwerkgroep Fluitekruid melding van een ‘succesvolle’ handtekeningenactie tegen opslag van atoomafval in zoutkoepels, schreef Avifauna Groningen over gesignaleerde vogelsoorten tijdens een excursie naar Flevoland en liet de Friese Milieuraad weten dat er een bezwaarschrift was ingediend tegen onderdelen van de ruilverkaveling Haulerwijk.
De redactie en de groep vaste medewerkers bestond lange tijd deels uit mensen die actief waren binnen (of voor) een van de aangesloten organisaties. Bepaalde redactionele artikelen werden vanuit die persoonlijke betrokkenheid geschreven. ‘Noorderbreedte wil graag de spreekbuis zijn van alle natuur- en milieuorganisaties in het Noorden des lands’, las ik in nummer 1 uit 1978.
Bij het doorbladeren van oude jaargangen viel me op dat de pagina’s met ‘mededelingen’ na 1984 een zaak van de redactie waren geworden,
ze werden niet meer gevuld door de organisaties zelf. Achteraf gezien een belangrijke stap naar een onafhankelijk tijdschrift.

Volgens mij hinkte de oorspronkelijke opzet van Noorderbreedte nogal ongemakkelijk op twee gedachten: het tijdschrift was een verlengstuk van belangenclubs, en koesterde tegelijkertijd een min of meer journalistieke ambitie, namelijk het vervaardigen van een blad met hoogwaardige informatie, over diverse onderwerpen, voor een breed publiek. Echter, dankzij het feit dat de aangesloten organisaties en de redactie van Noorderbreedte zich na verloop van tijd meer en meer met hun eigen taken gingen bezighouden (natuur beschermen en een prikkelend tijdschrift maken zijn nu eenmaal heel verschillende dingen) heeft dit probleem zich eigenlijk vanzelf opgelost.
Het is gezien deze ontwikkeling niet verwonderlijk dat de doelstelling uit de begintijd de lading van het tijdschrift anno 2006 niet meer dekt. Daarom hebben we vorig jaar de identiteit opnieuw verwoord:
Noorderbreedte verschaft feiten, analyses en opinies over historische en actuele ontwikkelingen op het gebied van landschap, natuur, ruimtelijke ordening, milieu, cultuur, stedenbouw, architectuur, en wonen &werken op het platteland.
Noorderbreedte doet dit door een onafhankelijk, gevarieerd, bijzonder
geïllustreerd en eigenzinnig vormgegeven tijdschrift te maken met achtergrondartikelen, interviews, essays, reportages, columns en opiniestukken.
Aldus wil Noorderbreedte burgers, bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties inspireren tot (debat over) een zorgvuldige omgang met de leefomgeving.

Maakt Noorderbreedte zich dan nergens meer onomwonden sterk voor? Is er dan niets waar we met z’n allen radicaal tegen of bang voor zijn?
Als redactie bepalen we voortdurend welke ontwikkelingen we belangrijk, interessant of bedenkelijk vinden. In onze selectie en benadering van onderwerpen schuilt dan ook een grofkorrelige stellingname. En we delen een liefde voor het Noorden. Zonder dat waren we nergens. Noorderbreedte is echter geen pressieblad met vastomlijnde, collectieve standpunten. Oplettend, onderzoekend, verrassend, enthousiasmerend: zo gaat Noorderbreedte graag de toekomst tegemoet.