Wanneer bezwijkt een dijk? Experimenten met een speciale testdijk bij Bellingwolde moeten dit uitwijzen.

Nederland moet de komende jaren veel investeren in waterbeheer om de stijging van de zeespiegel, grotere piekafvoer in stroomgebieden van onze rivieren, bodemdaling door gas en zoutwinning en inklinking van veenweidegebieden voor te blijven. De hiervoor nodige verbeteringen zijn in volle gang: er worden waterbergingsgebieden gecreëerd, rivieren krijgen de ruimte, waterkeringen en zeeweringen worden op hoogte en op sterkte gebracht. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de ‘IJkdijk’, een van sensoren voorziene dijk van ongeveer 600 meter lengte die voor onderzoeksdoeleinden wordt aangelegd in een natuurgebied van Staatsbosbeheer, aan het B.L. Tijdenskanaal in de Groningse gemeente Bellingwedde.
De IJkdijk moet het mogelijk maken problemen met dijken sneller aan het licht te breng…

Trefwoorden