De provincie Drenthe wil de kennis van en aandacht voor aardkundige waarden vergroten. Het Drouwenerzand is vanaf najaar 2009 het eerste aardkundige monument in een reeks monumenten die de provincie de komende jaren wil onthullen.

In april 2006 ging de provincie van start met het project Aardkundige waarden, om verdere aantasting te voorkomen en aardkundige waarden bewust te betrekken bij ruimtelijke planvorming. Het gaat om sporen van de natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis van ons landschap. De wereld van de aardkundige waarden kunnen we bovengronds aflezen aan stuwwallen, pingoruïnes, beekdalen en stuifzandgebieden. Onder het maaiveld gaat letterlijk en figuurlijk nog een hele wereld schuil aan bodemprofielen. Deze worden meestal pas zichtbaar wanneer er in de bodem gegraven wordt. Maar dan is het vaak ook al te laat, want deze aantasting is onomkeerbaar. Alleen dat al is een reden om aardkundige waarden, of misschien beter gezegd aardkundig erfgoed, te beschermen.
Hoe sterk bodem en cultuurhistorie samenhangen laat het Drouwenerzand mooi zien. De mens gebruikte de hooggelegen delen van dit op de Hondsrug, tussen de dorpen Gasselte en Drouwen gelegen landschap om zich te verplaatsen met karren en karossen. Dat heeft de bovengrond dusdanig aangetast dat de wind vat kreeg op het gortdroge losse zand en er stuifvlakten en zandduinen konden ontstaan. Het Drouwenerzand heeft nog maar een klein deel stuifzand. Maar het goed herkenbare stuifzandreliëf, de ligging op de flank van de Hondsrug, de rijk geschakeerde natuur en de goed herkenbare cultuurhistorische relatie tussen mens en bodem, maken dit gebied tot een aardkundig monument van hoge beleefbaarheid.

Trefwoorden