Deze gegevens zijn gebaseerd op de meest recente regionale bevolkings- en huishoudens-prognose van het Planbureau voor de leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bevolking zal in een derde van de Nederlandse gemeenten met 2,5 procent of meer dalen. Grote dalers zijn Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving. In steden met bovenregionale voorzieningen zoals de stad Groningen zal de bevolking nog steeds toenemen.
Waardebehoud onroerend goed in Oost-Groningen – Een hele straat met bordjes ‘te koop’. Het is symbolisch voor één van de meest in het oog springende gevolgen van krimp: moeilijk verkoopbare woningen en winkels, en uiteindelijk leegstand. Dit heeft ook gevolgen voor de leefomgeving: verdere waardevermindering van ander onroerend goed in omliggende plaatsen dreigt. In Oost-Groningen proberen publieke en private partijen, onder leiding van VNO-NCW Noord, de waarde van onroerend goed te behouden. Ze doen dat bijvoorbeeld door panden uit de markt te halen om die te slopen of een andere bestemming te geven.
Tweede Kamer krijgt Position Paper Topkrimp-regio’s – De provincies Limburg, Zeeland en Groningen hebben een zogenoemde position paper verzonden naar de Tweede Kamer. Dit als reactie op de onlangs verschenen ‘Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling’ van het rijk, die de drie provincies te weinig ambitieus vinden. De provincies vragen volwaardige betrokkenheid van het rijk bij de ‘krimpopgave’, convenanten om maatregelen uit te voeren en aandacht voor knellende wet- en regelgeving. Verder wensen ze een antwoord op het vertrek van rijksdiensten uit krimpregio’s en aandacht voor de financiële opgave van de krimpgebieden.
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland – Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert volgend jaar krimpcafés, een serie themabijeenkomsten. Ook verschijnt dan de ‘Kennisagenda krimp’, met daarin de meest urgente onderzoeksvragen.

Trefwoorden