Natuur en Milieufederatie Drenthe zet biodiversiteit in agrarisch gebied op de kaart. Aandacht voor bermen, houtwallen en akkers.

Iedereen kent de vele natuurgebieden in Drenthe. Maar sinds de start van het project Heel Drenthe Zoemt, 1 juni, staan de wilde planten en dieren buiten de beschermde natuurgebieden in de schijnwerpers. Vele soorten floreren namelijk juist in bermen, houtwallen en akkers. Natuurorganisaties vragen met de campagne Heel Drenthe Zoemt aandacht voor de biodiversiteit in bermen en het boerenland. Met natuurspotters en liefhebbers wordt dit jaar de leefomgeving van verschillende soorten in kaart gebracht. Met hen willen de initiatiefnemers duidelijk maken wat er leeft, welke soorten een steuntje in de rug kunnen gebruiken en welke soorten meer bescherming nodig hebben.

Soort van de maand
Maandelijks roept de Natuur en Milieufederatie daartoe een soort van de maand uit. Rondom deze soort wordt zoveel mogelijk informatie beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen de wandelaars, fietsers en fotografen onder ons zelf op pad om de soort te spotten. Om de leefomgeving van verschillende soorten op een mooie manier in kaart te brengen is daarom de website www.soortenkaartdrenthe.nl gelanceerd. Hier kun je je vondsten aanmelden en anderen op weg helpen in hun zoektocht. Tot nu toe zijn er twee soorten aangekondigd:

Het Icarusblauwtje

Het grasklokje       –  De tekst van het artikel gaat onder de foto verder –

Grasklokje -®Aaldrik Pot

 

Boeren met hart voor natuur
Agrarische ondernemers die zich met hart en ziel inzetten voor planten en dieren worden in het zonnetje gezet. Zij vertellen waarom en op welke wijze zij actief zijn met de bescherming van weide- of akkervogels of de aanleg van bloemrijke akkerranden. Melkveehouder Piet Idserda uit Wapserveen is zo’n boer met hart voor natuur, lees hier zijn verhaal

Natuurspotters
Een zestal ‘natuurspotters’ deelt wekelijks verhalen uit de natuur om hun volgers een beeld te geven van de leefsituatie van verschillende soorten. Zij geven antwoord op de vraag: “Wat kom je tegen in de bermen en de agrarische natuur van Drenthe?” Zo schreef Joop Verburg, voorzitter van Vlinderwerkgroep Drenthe, afgelopen week hoe moeilijk het was om het Icarusblauwtje te spotten en Aaldrik Pot, Staatsbosbeheer, gaf tips om een egelhotel in je tuin te maken. De blogs van alle natuurspotters teruglezen kan hier

In juni kreeg de biodiversiteit in het boerenland ook politieke aandacht

Motie boerenlandvlinders
Het college van Gedeputeerde Staten kreeg op 7 juni van Provinciale Staten de opdracht om voor Drenthe een programma te ontwikkelen ter versterking van de biodiversiteit voor het behoud van onder meer boerenlandvlinders, bijen en andere bedreigde insecten. Een motie, op initiatief van GroenLinks, werd breed ingediend en unaniem gesteund.

Henk en Henk op Twitter
Gedeputeerde Staten kregen ook als opdracht mee om samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail een plan van aanpak voor bloemrijke bermen te ontwikkelen. Dat de gedeputeerden deze opdracht serieus nemen, bleek al na ruim een week. Na een oproep op Twitter van boswachter Pauline Arends om openliggende bermen, voor de aanleg van glasvezel, in te zaaien met een bloemmengsel in plaats van gras kwamen gedeputeerden Henk Brink en Henk Jumelet direct in actie. De provincie Drenthe biedt alle twaalf gemeenten aan om 50% van de meerkosten voor een bloemenmengsel, bij de aanleg of herstel van bermen, te betalen. Gedeputeerde Henk Brink: “We kunnen lange beleidsnota’s schrijven over hoe we inzetten op versterken van biodiversiteit of we kunnen het gewoon doen. In Midden-Drenthe worden kilometers bermen opengehaald voor de aanleg van glasvezel. Ik dank de tipgeefster voor de suggestie. We hebben direct contact opgenomen met de Gemeente Midden-Drenthe om te kijken of we nog een combinatie kunnen maken met een bloemenmengsel.”

Kortom: biodiversiteit in het agrarisch gebied leeft. Ben jij ook enthousiast geworden, wil je de natuurspotters volgen of op een andere manier meedoen? Kijk dan op www.facebook.com/heeldrenthezoemt en www.heeldrenthezoemt.nl.

Dit artikel is geschreven door de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Noorderbreedte steunt initiatieven m.b.t. biodiversiteit van harte.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap en Duurzaam Bovensmilde. De campagne is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij.